Thursday, September 26, 2019

Club Championship Pictures

Results from: Tuesday 09/17 & 24/2018 “Club Championship”


Club Champion
Lindsey Crosier ---1st Gross:  158                 Sandra Fierke --- 1st Net:  145

Flight “A” –                                                   
 Gross                                     Net
1st :  L. Gainey                            166                                       -----                                        
        G. Jantzer                           -----                                      148

2nd:  C. Turner                             169                                      -----
B.    Naef                              -----                                     149

3rd:  A. Westerman                      193                                     -----
        M. Resler                            -----                                     149

Flight “B” –                                                   
 Gross                                     Net
1st :  C. Takemoto                      205                                       -----                                        
C.    Bogedain                      -----                                      150

2nd:  D. Lilly                               209                                      -----
Z.     Nallia                            -----                                     153

3rd:  L. Wade                               217                                     -----
        K. Sierra                              -----                                    160
      

Closest to the Pin on each of two separate days:

                   0-25 handicap                              26-up handicap
Hole #3 --   M. Resler, G. Jantzer                  C. Takemoto, P. Curry       
Hole # 8 --  B. Naef, D. Plotts                       C. Takemoto, C. Takemoto                          
Hole #13 –  A. Westerman, T. Newlon          D. Lilly, K. McCullar           
Hole # 15 – L. Crosier, C. Turner                  C. Bogedain, P. Curry        

Results from: Monday, 09/10/2019 4-Person Super Drive"


Flight “A” 24             __________________________
1st Gross                                                               2nd Gross
G. Jantrzer, K. Sierra,  156                             C. Crowley, Nallia  172
C. Takemoto                                                   L. Baker
                                                                                  
1st Net                                                                    2nd Net  
S. Fierke, R. Ferris, 121.6                               P. Peeters, S. McGavran  126
M. Baldwin, Delk                                           C. Hartman, S. Murray


Closest to the Pin

0-up handicap                                   26-up handicap
Hole #3 –     S. Fierke                         L. Miera                                 
Hole #8-       C. Crowley                    L. Baker
Hole #13 –    L. Lavin                         M. Baldwin
Hole #15-     G. Jantzer                       C. Takemoto

Results from: Tuesday 08/27/2019 “ACES of the Month”


   175                    1st = $13.25          2nd = $10.20           3rd = $5.83Flight “A” – 11                                             
1st Gross                  2nd Gross                        3rd Gross
J. Laws  86               G. Jantzer  88                  T. Newlon  90

1st Net                      2nd Net                            3rd Net
B. Naef  69               D. Plotts  70                    S. Fierke  70

Flight “B” –11                                              
1st Gross                  2nd Gross                       3rd Gross
L. Jones  93                 S. Estlund  94                     D. lilly  101

1st Net                      2nd Net                           3rd Net
E. Payne  66             K. Breithaupt  70            L. Miera  73
                                   
Flight “C” – 12                                             
1st Gross                  2nd Gross                       3rd Gross
V. Bevens  98              R. Ferris  104                      L. Wade  108

1st Net                      2nd Net                           3rd Net
K. Sierra  69             J. Delk  75                      A. Marshall  77
                           

Closest to the Pin:

                   0-25 handicap                              26-up handicap
Hole #3       S. Fierke                                      C. Takemoto
Hole # 8      J. Korepta                                    L, Miera                               
Hole #13     S. Estlund                                    L. Jones         
Hole # 15    K. Hartman                                 Z. Nalli                                              

Results from: Tuesday 08/20/2019 ”4-Clubs + Putter”Flight “A” – 10                                             
1st Gross                          2nd Gross
L. Gainey  87                   J. Laws  88

1st Net                              2nd Net                                     
M. Resler  71                   C. Crowley  75                       

Flight “B” –10                                              
1st Gross                          2nd Gross
S. Estlund  93                       P. Britton  99

1st Net                              2nd Net
P. Peeters  70                    J. Cooper  76 
                                   
Flight “C” – 10                                             
1st Gross                          2nd Gross 
S. Murray  101                     C. Takemoto  108

1st Net                               2nd Net 
V. Bevens  75                    S. McGavran  76
                          

Closest to the Pin:

                   0-25 handicap                              26-up handicap
Hole #3       A. Westerman                             S. McGavran
Hole # 8      S. Medaris                                   V. Bevens                            
Hole #13     J. Laws                                        Z. Nallia
Hole # 15    M. TResler                                  P. Britton                                                       

Friday, September 20, 2019

Results from: Monday, 08/13/2019 4-Person Amigo Scramble"

Flight “A” 26             __________________________

1st Gross      150                                           2nd Gross     165      
J. Laws, J. Cooper, L. Baker                        L. Lavin, S. Fierke, V. Beck, R. Ferris                 
                                                                    
1st Net         113.6                                          2nd Net           122.4          
K. Breithaupt, D. Lilly, K. McCullar           G. Jantzer, M. Baldwin, A. Buehler,  E. Payne 


Closest to the Pin

                     0-up handicap             26-up handicap
Hole #3 –     T. Newlon                      R. Ferris                                 
Hole #8-       J. Laws                          K. Breithaupt             
Hole #13 –   G. Jantzer                      L. Baker
Hole #15-     B. Naef                         Z. Nallia

Monday, August 26, 2019

Results from: Tuesday 08/06/2019 “ACES of the Month”

             220        1st = $12.37            2nd = $9.62           3rd = $5.50


Flight “A” – 11                                                                              
1st Gross                          2nd Gross                    3rd Gross                   
L. Crosier  83                   L. Gainey  86               J. Laws  91

1st Net                              2nd Net                        3rd Net                       
C. Crowley  70                 S. Fierke  71               A. Westerman  72

Flight “B” –11                                                                                  
1st Gross                         2nd Gross                     3rd Gross                               
P. Britton  96                       M. Resler  98                   E. Payne  102           

1st Net                             2nd Net                        3rd Net                                    
S. Estlund  72                  Z. Nallia  72                K. Sierra  73
                                   
Flight “C” – 11                                                                                  
1st Gross                         2nd Gross                    3rd Gross
L. Baker  101                      C. Takemoto  107            P. Curry  112

1st Net                             2nd Net                        3rd Net                                    
L. Wade  74                    V. Bevens  78                S. Brick  80

Flight “D” –   11                                                                                   
1st Gross                         2nd Gross                    3rd Gross
S. McGavran  113               A. Marshall  113             K. Nabozny  122

1st Net                             2nd Net                        3rd Net                                    
A. Buehler  75                K. Hopkins  79             B. Harrison  82 
      
                    
Closest to the Pin:

                     0-25 handicap            26-up handicap

Hole #3       M. Resler                       R. Ferris
Hole # 8      B. Naef                          S, McGavran                        
Hole #13     T. Newlon                     C. Takemoto             
Hole # 15    A. Westerman               M. Resler                                                       

Wednesday, July 3, 2019

Results from: Tuesday 07/02/2019 “ACES of the Month”


Flight “A” –   8                                                           
1st Gross                     2nd Gross                                          
L. Gainey  82              C. Turner  83                          

1st Net                         2nd Net                                                       
S. Medaris  69            G. Jantzer  70                 

Flight “B” –   9                                                             
1st Gross                    2nd Gross                                                   
J. Korepta  89                D. Plotts  90                                   

1st Net                        2nd Net                                                              
B. Naef  68                 M. Resler  70                         
                                   
Flight “C” –   9                                                              
1st Gross                    2nd Gross                               
L. Jones  106                 E. Payne  107                           

1st Net                       2nd Net                                                                    
L. Baker  77              P. Curry  80                            

Flight “D” –   9                                                                         
1st Gross                   2nd Gross                               
V. Beck  101                     B. Harrison  115                       

1st Net                      2nd Net                                                                   
J. Tonn  72                J. Delk  80                               
                           

Closest to the Pin:

                   0-25 handicap                 26-up handicap
Hole #3      D. Plotts                           V. Bevens         
Hole # 8     D. Plotts                           C. Kenny                              
Hole #13    B. Naef                             D. Lilly                     
Hole # 15   A. Westerman                  M. Resler                                                       

Tuesday, July 2, 2019

Spring Swing Invitational Pictures

...

Monday, June 24, 2019

Results from: Monday, 06/18/2019 “Individual Ten Cup"Flight “A” 8   __________________________
1st Gross                        2nd Gross                                      
G. Jantzer  39                  T. Newlon                               

1st Net                            2nd Net                             
S. Fierke  30.5                A. Westerman  33.5           

Flight “B” 9               __________________________
1st Gross                        2nd Gross                         
P. Peeters  41                  G. Mattox  44                      
                    
1st Net                            2nd Net                  
S. Estlund  29.5              M. Baldwin  30.5             

Flight “C” 9   __________________________
1st Gross                        2nd Gross                        
C. Hartman  43               C. Bogedain  45              
                    
1st Net                            2nd Net                
L. Jones  29                    Z. Nallia  30            

Flight “D” 9__________________________
1st Gross                         2nd Gross                     
C. Takemoto  44              S. McGavran  47               
                    
1st Net                             2nd Net                   
L. Eek  30                        R. Ferris  33.5                  


       Closest to the Pin

                       0-up handicap        26-up handicap
Hole #3 –       S. Fierke                   K. Breithaupt                         
Hole #8-        C. Pedego                  V. Beck          
Hole #13 –    T. Newlon                  C. Takemoto
Hole #15-      G. Jantzer                   S. Murray

Monday, June 17, 2019

Results from: Monday, 06/11/2019 4-Person Scramble"Flight “A” 30             __________________________
1st Gross   70                                   2nd Gross      73
C. Crowley, K. Breithaupt,                           J. Korepta, M. Resler,  
R. Ferris, J. Tonn                                          V. Beck, J. Delk       
                                                                    
1st Net     60.7                                  2nd Net      62.4          
L. Gainey, J.Cooper, V. Bevens                   T. Newlon, C. Hartman, L. Baker, 
                                                                      B. Harrison


Closest to the Pin

                     0-up handicap             26-up handicap
Hole #3 –     A. Westerman                K. Siera                                  
Hole #8-       B. Naef                          C. Takemoto                          
Hole #13 –   T. Newlon                      K. Breithaupt
Hole #15-     J. Korepta                      M. Resler

Thursday, June 6, 2019

Results from: Tuesday 06/04/2019 “ACES of the Month”

Flight “A” –   10                                                                             
1st Gross                     2nd Gross                          3rd Gross                   
C. Turner  84               L. Gainey  85                     J. Laws  86

1st Net                        2nd Net                               3rd Net                       
J. Korepta  68             D. Plotts  68                       C. Crowley  71

Flight “B” –   11                                                                                
1st Gross                     2nd Gross                          3rd Gross 
L.     Haugen  93            L. Lavin  96                          S. Estlund  97  

1st Net                         2nd Net                              3rd Net                                    
A. Westerman  69        P. Peeters  71                     B. Becker  71
                                   
Flight “C” – 11                                                                                     
1st Gross                      2nd Gross                         3rd Gross
J. Cooper  98                 P. Britton  101                      L. Miera  105                           

1st Net                          2nd Net                             3rd Net                                    
L. Baker  72                  L. Jones  72                     K. Sierra  75                       

Flight “D” –   11                                                                                    
1st Gross                       2nd Gross                        3rd Gross
S. Brick  106                       L. Wade  107                      V. Beck  110

1st Net                           2nd Net                            3rd Net                                    
K. Nabozny  69             B. Harrison  76                J. Delk  78

                          

Closest to the Pin:

                      0-25 handicap                     26-up handicap
Hole #3         T. Newlon                             V. Beck         
Hole # 8        S. Estlund                              Z. Nallia                               
Hole #13       B. Naef                                  L. Wade                    
Hole # 15      J. Laws                                  S. Murray